De Vrijmetselarij is een “algemeen nut beogende instelling”. De Belastingdienst legt een aantal ANBI regels op. Dit houdt met name in dat de instelling over een website moet beschikken waarop gegevens van de instelling te vinden zijn. Die gegevens vindt u hieronder.

Een aantal algemene gegevens is op de landelijke website van de Vrijmetselarij in Nederland te vinden. Daar is ook informatie over de loges van Zuid Holland te vinden.

Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde Website

Specifieke gegevens over de Delftse Loge “Silentium”, staan hieronder.

Registratie Kamer van Koophandel: 40397474, te Den Haag, vastgelegd op 19-06-1979.

Vereniging voorzitter: R. Dekker
Vereniging Secretaris: H.G. van der Stelt
Vereniging Thesaurier: L.J.P. van Heugten

RSIN nummer : 003471445

Balans en verkorte staat van baten en lasten van de loge Silentium over het kalenderjaar 2020, ten behoeve van de ANBI-regeling.
       
BALANS
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa 677.000 Kapitaal 714.160
Vlottende activa 259.905 Bestemmingsreserves 200.816
Schulden   21.929
Totaal activa 936.905 Totaal passiva 936.905
Geconsolideerde rekening van baten en lasten
BATEN LASTEN
Bijdragen Leden   19.079 Beheerskosten        6.604
Inkomsten uit beleggingen          9 Bestuur en Voorlichting     4.379
Gebruiksvergoeding gebouw (incl. winkel en woning)   40.400 Huur     6.032
Kosten bewoning   27.889
Totaal der lasten   44.914
Exploitatiesaldo   14.573
Totaal Baten   59.487   Totaal Lasten   59.487

TOELICHTING
De vaste activa bestaan uit de WOZ waarde van het gebouw en de winkel die de Loge in Delft in eigendom heeft. De vlottende activa zijn banktegoeden. De gebruiksvergoeding gebouw bestaat uit de gebruiksvergoeding van de loges (vrijmetselaars, weefsters), die van het gebouw gebruik maken, de huurinkomsten van de winkel en van de woning. De bestemmingsreserves zijn hoofdzakelijk bestemd voor onderhoud van en verbeteringen aan het gebouw. De schulden bestaan hoofdzakelijk uit de hypotheek. De post bestuur en voorlichting omvat de bestuur en administratiekosten, de jaarlijkse afdracht aan de Orde van Vrijmetselaren en de aankoop van attributen benodigd voor de vrijmetselarij. De post huur is het bedrag dat de loge aan zichzelf betaalt voor het gebruik van het gebouw. De post kosten bewoning bestaat uit de gemeente- en waterschapbelastingen, die de loge als eigenaar en gebruiker van het gebouw betaalt, de hypotheekaflossing inclusief rente, de opstal en inboedelverzekeringen, jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve en de energiekosten. Het exploitatiesaldo is toegevoegd aan het kapitaal.