De Vrijmetselarij is een “algemeen nut beogende instelling”. De Belastingdienst legt een aantal ANBI regels op. Dit houdt met name in dat de instelling over een website moet beschikken waarop gegevens van de instelling te vinden zijn. Die gegevens vindt u hieronder.

Een aantal algemene gegevens is op de landelijke website van de Vrijmetselarij in Nederland te vinden. Daar is ook informatie over de loges van Zuid Holland te vinden.

Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde Website

Specifieke gegevens over de Delftse Loge “Silentium”, staan hieronder.

Registratie Kamer van Koophandel: 40397474, te Den Haag, vastgelegd op 19-06-1979.

Vereniging voorzitter: R. Dekker
Vereniging Secretaris: C.J.W. Bakker
Vereniging Thesaurier: R.T.H.J. Hospers

RSIN nummer : 003471445

Balans en verkorte staat van baten en lasten van de loge Silentium over het kalenderjaar 2017, ten behoeve van de ANBI-regeling. Dit overzicht is samengesteld op basis van de door de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2018 vastgestelde jaarrekening.
       
BALANS
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa 624.000 Kapitaal 678.333
Vlottende activa 223.179 Bestemmingsreserves 139.237
Schulden 29.609
Totaal activa 847.179 Totaal passiva 847.179
Geconsolideerde rekening van baten en lasten
BATEN LASTEN
Bijdragen Leden 15.453 Beheerskosten 525
Inkomsten uit beleggingen 643 Bestuur en Voorlichting 7.897
Gebruiksvergoeding gebouw (incl. winkel en woning) 40.909 Huur 5.709
Kosten bewoning 25.988
Totaal der lasten 40.129
Exploitatiesaldo 16.876
Totaal Baten 57.005   Totaal Lasten 57.005

TOELICHTING
De vaste activa bestaan uit de WOZ waarde van het gebouw en de winkel die de Loge in Delft in eigendom heeft. De vlottende activa zijn banktegoeden. De gebruiksvergoeding gebouw bestaat uit de gebruiksvergoeding van de loges (vrijmetselaars, weefsters), die van het gebouw gebruik maken, de huurinkomsten van de winkel en van de woning. De bestemmingsreserves zijn hoofdzakelijk bestemd voor onderhoud van en verbeteringen aan het gebouw. De schulden bestaan hoofdzakelijk uit de hypotheek. De post bestuur en voorlichting omvat de bestuur en administratiekosten, de jaarlijkse afdracht aan de Orde van Vrijmetselaren en de aankoop van attributen benodigd voor de vrijmetselarij. De post huur is het bedrag dat de loge aan zichzelf betaalt voor het gebruik van het gebouw. De post kosten bewoning bestaat uit de gemeente- en waterschapbelastingen, die de loge als eigenaar en gebruiker van het gebouw betaalt, de hypotheekaflossing inclusief rente, de opstal en inboedelverzekeringen, jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve en de energiekosten. Het exploitatiesaldo is toegevoegd aan het kapitaal en zal gebruikt gaan worden voor verbeteringen aan het gebouw en voor het opvangen van mogelijke exploitatietekorten, die in de toekomst kunnen optreden bij leegstand van de winkel en/of woning.