De Vrijmetselarij is een “algemeen nut beogende instelling”. De Belastingdienst legt een aantal ANBI regels op. Dit houdt met name in dat de instelling over een website moet beschikken waarop gegevens van de instelling te vinden zijn. Die gegevens vindt u hieronder.

Een aantal algemene gegevens is op de landelijke website van de Vrijmetselarij in Nederland te vinden. Daar is ook informatie over de loges van Zuid Holland te vinden.

Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde Website

Specifieke gegevens over de Delftse Loge “Silentium”, staan hieronder.

Registratie Kamer van Koophandel: 40397474, te Den Haag, vastgelegd op 19-06-1979.

Vereniging voorzitter: C.A. Lansbergen
Vereniging Secretaris: C.J.W. Bakker
Vereniging Thesaurier: G.J. Baas

RSIN nummer : 003471445

Balans en verkorte staat van baten en lasten per ultimo 2016
Balans
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa 607000 Kapitaal 642568
Vlottende activa 192112 Bestemmingsreserves 124426
Schulden 32118
Totaal activa 799112 Totaal passiva 799112
Geconsolideerde rekening van baten en lasten
BATEN LASTEN
Bijdragen Leden 14827 Beheerskosten 328
Inkomsten uit beleggingen 628 Bestuur en Voorlichting 8211
Gebruiksvergoeding gebouw 38771 Huur 6680
 (incl. winkel en woning) Kantoorkosten/kosten bewoning 26594
Totaal der lasten 41813
Exploitatiesaldo 12413
Totaal Baten 54266 Totaal Lasten 54266

TOELICHTING
De vaste activa bestaan uit de WOZ waarde van het gebouw en de winkel die de Loge in Delft in eigendom heeft. De vlottende activa zijn banktegoeden. De gebruiksvergoeding gebouw bestaat uit de gebruiksvergoeding van de loges (vrijmetselaars, weefsters), die van het gebouw gebruik maken, de huurinkomsten van de winkel en van de woning. De bestemmingsreserves zijn hoofdzakelijk bestemd voor onderhoud van en verbeteringen aan het gebouw. De schulden bestaan hoofdzakelijk uit de hypotheek. De post bestuur en voorlichting omvat de bestuur en administratiekosten, de jaarlijkse afdracht aan de Orde van Vrijmetselaren en de aankoop van attributen benodigd voor de vrijmetselarij. De post huur is het bedrag dat de loge aan zichzelf betaalt voor het gebruik van het gebouw. De post kantoorkosten/kostenbewoning bestaat uit de gemeente- en waterschapbelastingen, die de loge als eigenaar en gebruiker van het gebouw betaalt, de hypotheekaflossing inclusief rente, de opstal en inboedelverzekeringen, jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve en de energiekosten. Het exploitatiesaldo is toegevoegd aan het kapitaal en zal gebruikt gaan worden voor verbeteringen aan het gebouw en voor het opvangen van mogelijke exploitatietekorten, die in de toekomst kunnen optreden bij leegstand van de winkel en/of woning.