De Vrijmetselarij is een “algemeen nut beogende instelling”. De Belastingdienst legt per 1-jan-2014 een aantal ANBI regels op. Dit houdt met name in, dat de instelling over een website moet beschikken waarop gegevens van de instelling te vinden zijn.

Een aantal algemene gegevens is op de landelijke website van de Vrijmetselarij in Nederland te vinden. Daar is ook informatie over de loges van Zuid Holland te vinden.

Specifieke gegevens over de Delftse Loge “Silentium”, staan hieronder.

Registratie Kamer van Koophandel: 40397474, te Den Haag, vastgelegd op 19-06-1979.

Vereniging voorzitter: C.A. Lansbergen
Vereniging Secretaris: A.J.J. Keijzer
Vereniging Thesaurier: G.J. Baas

Balans en verkorte staat van baten en lasten per ultimo 2015                
                
Balans                
                
ACTIVA                                    PASSIVA    
                
Vaste activa                        598000    Kapitaal            615976
Vlottende activa                    192544    Bestemmingsreserves    139991
                                       Schulden            34577
                
Totaal activa                       790544   Totaal passiva         790544
                
                
Geconsolideerde rekening van baten en lasten                
                
BATEN                                      LASTEN    
Bijdragen Leden                        14323   Beheerskosten                490
Inkomsten uit beleggingen              503     Bestuur en Voorlichting         7349
Gebruiksvergoeding (+winkel en woning) 40366    Huur                       6863
Legaat                                 91398    Kantoorkosten/kosten bewoning    26360
                
                                        Totaal der lasten            41062
                                        Exploitatiesaldo             105528
                
Totaal der baten                     146590   Totaal                      146590