De Vrijmetselarij is een “algemeen nut beogende instelling”. De Belastingdienst legt een aantal ANBI regels op. Dit houdt met name in dat de instelling over een website moet beschikken waarop gegevens van de instelling te vinden zijn. Die gegevens vindt u hieronder.

Een aantal algemene gegevens is op de landelijke website van de Vrijmetselarij in Nederland te vinden. Daar is ook informatie over de loges van Zuid Holland te vinden.

Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde Website

Specifieke gegevens over de Delftse Loge “Silentium”, staan hieronder.

Registratie Kamer van Koophandel: 40397474, te Den Haag, vastgelegd op 19-06-1979.

Vereniging voorzitter: R. Dekker
Vereniging Secretaris: C.J.W. Bakker
Vereniging Thesaurier: R.T.H.J. Hospers

RSIN nummer : 003471445

Balans en verkorte staat van baten en lasten van de loge Silentium over het kalenderjaar 2018, ten behoeve van de ANBI-regeling. Dit overzicht is samengesteld op basis van de door de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2019 vastgestelde jaarrekening.
       
BALANS
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa 662.000 Kapitaal 686.268
Vlottende activa 210.675 Bestemmingsreserves 159.135
Schulden   27.272
Totaal activa 872.675 Totaal passiva 872.675
Geconsolideerde rekening van baten en lasten
BATEN LASTEN
Bijdragen Leden   16.951 Beheerskosten        560
Inkomsten uit beleggingen          88 Bestuur en Voorlichting     9.133
Gebruiksvergoeding gebouw (incl. winkel en woning)   38.952 Huur     5.489
Kosten bewoning   43.786
Totaal der lasten   58.968
Exploitatiesaldo    -2.977
Totaal Baten   55.991   Totaal Lasten   55.991

TOELICHTING
De vaste activa bestaan uit de WOZ waarde van het gebouw en de winkel die de Loge in Delft in eigendom heeft. De vlottende activa zijn banktegoeden. De gebruiksvergoeding gebouw bestaat uit de gebruiksvergoeding van de loges (vrijmetselaars, weefsters), die van het gebouw gebruik maken, de huurinkomsten van de winkel en van de woning. De bestemmingsreserves zijn hoofdzakelijk bestemd voor onderhoud van en verbeteringen aan het gebouw. De schulden bestaan hoofdzakelijk uit de hypotheek. De post bestuur en voorlichting omvat de bestuur en administratiekosten, de jaarlijkse afdracht aan de Orde van Vrijmetselaren en de aankoop van attributen benodigd voor de vrijmetselarij. De post huur is het bedrag dat de loge aan zichzelf betaalt voor het gebruik van het gebouw. De post kosten bewoning bestaat uit de gemeente- en waterschapbelastingen, die de loge als eigenaar en gebruiker van het gebouw betaalt, de hypotheekaflossing inclusief rente, de opstal en inboedelverzekeringen, jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve en de energiekosten. Het exploitatiesaldo onttrokken aan het kapitaal.