De Vrijmetselarij is een “algemeen nut beogende instelling”. De Belastingdienst legt per 1-jan-2014 een aantal ANBI regels op. Dit houdt met name in, dat de instelling over een website moet beschikken waarop gegevens van de instelling te vinden zijn.

Een aantal algemene gegevens is op de landelijke website van de Vrijmetselarij in Nederland te vinden. Daar is ook informatie over de loges van Zuid Holland te vinden.

Specifieke gegevens over de Delftse Loge “Silentium”, staan hieronder.

Registratie Kamer van Koophandel: 40397474, te Den Haag, vastgelegd op 19-06-1979.

Vereniging voorzitter: C.A. Lansbergen
Vereniging Secretaris: A.J.J. Keijzer
Vereniging Thesaurier: G.J. Baas

RSIN nummer : 003471445

Balans en verkorte staat van baten en lasten per ultimo 2016
Balans
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa 607000 Kapitaal 642568
Vlottende activa 192112 Bestemmingsreserves 124426
Schulden 32118
Totaal activa 799112 Totaal passiva 799112
Geconsolideerde rekening van baten en lasten
BATEN LASTEN
Bijdragen Leden 14827 Beheerskosten 328
Inkomsten uit beleggingen 628 Bestuur en Voorlichting 8211
Gebruiksvergoeding gebouw 38771 Huur 6680
 (incl. winkel en woning) Kantoorkosten/kosten bewoning 26594
Totaal der lasten 41813
Exploitatiesaldo 12413